W tym artykule chciałbym wskazać na zagadnienia jakie należy uwzględnić by układ drogowy Myszkowa spełniał swoją rolę. Mówiąc inaczej przedstawię moje spojrzenie na temat dróg w naszym mieście by nie stały się barierą rozwojową. Jest to istotne zważywszy na rozmowy z przedsiębiorcami chcącymi rozwijać swoją aktywność w naszym mieście.

Na początek jaki jest stan aktualny.

  1. Myszków to miasto rozproszone przestrzennie z nieuporządkowaną przestrzenią publiczną.

Brak dokumentów planistycznych w przeszłości, w związku z tym brak konsekwencji w oddziaływaniu na przestrzeń miasta spowodował, że funkcje przestrzenne są wymieszane przeszkadzając sobie nawzajem. Myszków nie ma wyodrębnionej jednej strefy przemysłowej lecz kilka wymieszanych z obszarami mieszkaniowymi. Powoduje to szereg perturbacji, obsługa firm zlokalizowanych w Myszkowie (tereny Mystalu, MFNE, Papierni, Starego Mystalu) odbywa się poprzez przejazd Tirów przez dzielnice mieszkaniowe. Nie brakuje także takich sytuacji gdzie pojedyncze firmy lokalizują się tam gdzie mieszkają ich właściciele co rzutuje na utrudnienia w regulacji ruchu transportowego (odmowa ograniczenia tonażu na kilku drogach wobec konieczności zapewnienia prowadzenia działalności). Utrudnia to też planowanie inwestycji (np. jaką obrać kategorię dróg), skraca żywotność dróg już wybudowanych. Myszków posiada 252 drogi gminne prócz powiatowych i wojewódzkich. Pokazuje to rozprzestrzenienie miasta. Wiele miast w Polsce posiada znacznie mniej dróg w przeliczeniu na jednego mieszkańca co wpływa na koszty bieżące funkcjonowania miasta. Im bardziej miasto zwarte tym łatwiejsze i tańsze do zorganizowania.

  1. Istnienie jedynego wiaduktu jest niebezpieczną barierą dla miasta i okolic.

Linia kolejowa przecinająca Myszków oraz rzeka Warta powodują dla różnych koncepcji drogowych podwyższenie kosztów budowy dróg w postaci najbardziej kosztownej infrastruktury drogowej jaką są mosty i wiadukty. Dodatkowym „wąskim gardłem” w układzie drogowym miasta jest jedyny wiadukt w centrum. Jego znaczenie i to, że brak jest de facto alternatywnego wiaduktu dla utartych już tras, wskazuje na duże zagrożenia dla funkcjonowania dróg.

  1. W Myszkowie i jego otoczeniu jest niewiele dróg przystosowanych dla ciężkiego transportu kołowego.

W przypadku przystosowania i dopuszczenia do ruchu kołowego transportu ciężkiego istnieje niewiele dróg zezwalających na taki transport. Dla obsługi terenów Mystalu i MFNE de facto istnieje jeden korytarz transportowy. Stanowi to istotne wyzwanie w planowaniu infrastruktury drogowej.

  1. Stan mostów, przepustów oraz niedostateczne rozwiązania kanalizacji deszczowej będą źródłem koniecznych remontów w najbliższych latach.

To, że ruch ciężki odbywa się różnymi drogami powoduje przyspieszone niszczenie mostów i przepustów. Przybliża to Gminę Myszków do nieuniknionych wydatków na ich remonty.

Biorąc powyższe pod uwagę w planowaniu układu drogowego a w jego wyniku ustaleniu jakie inwestycje drogowe i remonty dróg są najważniejsze należy wziąć pod uwagę następujące informacje:

  • plany rozwojowe firm i spodziewane obciążenia transportowe;
  • natężenie ruchu na poszczególnych drogach i ich znaczenie w układzie transportowym miasta;
  • wpływ inwestycji i remontów drogowych wykonywanych i planowanych w najbliższym czasie;
  • oczekiwania mieszkańców…

O najbliższych działaniach, planach i postulatach dot. inwestycji i remontów drogowych w następnym artykule.