Do napisania tego artykułu skłoniły mnie liczne pytania mieszkańców o skutki nie uchwalenia budżetu miasta dla realizacji podjętych zamierzeń oraz częstym używaniem w tym kontekście słowa „manipulacja” przez jednego z radnych – chyba niezgodnie z faktami.

Głosami 10 radnych, którzy zagłosowali przeciwko budżetowi (radni klubu PIS wraz z radnymi klubu SIL oraz radna H. Skorek-Kawka) nie uchwalono budżetu. Przedmiotem sporu były propozycje tych radnych dotyczące wprowadzenia 7 nowych zadań i zwiększenie kwoty dla zdania zaproponowanego w przedstawionym przeze mnie budżecie, a dotyczącego budowy wodociągów. Wszystkie proponowane przesunięcia kwot dla powyższych propozycji miały odbyć się za cenę rezygnacji z rozpoczęcia budowy kąpieliska na Dotyku Jury jeszcze w 2019 roku i odsunięcia tego zadania na dalsze nie sprecyzowane lata. Propozycje 10 radnych były uzgodnione w ramach wspólnych ustaleń, tak by pozostawić tylko kwotę 150 tys. złotych na zapłatę za opracowywany projekt na dokończenie oczekiwanej przez wielu mieszkańców inwestycji uwzględniającej uwagi po konsultacjach społecznych. Dla przypomnienia Gmina zrezygnowała z realizacji dużego drogiego w utrzymaniu basenu proponując zmniejszenie basenu, wodny plac zabaw dla dzieci w atrakcyjniejszej formie niż funkcjonujące w sąsiedztwie Myszkowa oraz pomysł płynący od mieszkańców – tężnia.

Radni zaproponowali rozpoczęcie nowych inwestycji, które prawie wszystkie zostały niedoszacowane i wymagałyby zwiększania kwot w kolejnych latach.Nie mówiąc o niskim rozpoznaniu ich warunków realizacji.

Zdając sobie sprawę, że moja praca powinna być rozważna i wykonywana dla dobra wszystkich mieszkańców daleki jestem od nieodpowiedzialnego proponowania nowych inwestycji przez radnych którzy zapomnieli, że w poprzedniej kadencji głosowali za inwestycjami, które nie zostały jeszcze  dokończone. Nie neguję, że potrzebne są różne inne zadania zgłaszane przez mieszkańców w różnych częściach miasta, ale szacunek dla naszych mieszkańców i podjęcie decyzji o kandydowaniu na funkcje Radnego czy Burmistrza winno wymagać odwagi i powiedzenia dlaczego najpierw powinniśmy zakończyć ulicę Klonową i Sadową a nie proponować zadanie z niedoszacowaną kwotą 4 milionów złotych na kanalizację na osiedlu Wieszczów, bo takie proponowanie może skończyć się źle dla finansów miasta. Nieodpowiedzialnym jest proponowanie budowy chodnika, który nie jest obowiązkiem Gminy wiedząc, że zadłużenie miasta wynosi 27 milionów złotych. Po co proponować zwiększenie kwoty na wodociągi w 2019 roku z 300 tys. zaproponowanych przez Burmistrza na kwotę 400 tys. zł skoro wiemy, że kwoty takiej nie wydamy w 2019 roku? Po co wpisywać do budżetu zadanie dotyczące parkingu przy SP 5 nie mając wiedzy na temat jej realizacji skoro dyrektor szkoły działania mające na celu budowę parkingu już prowadzi? Dlaczego proponuje się trudne do uzyskania środki pomocowe na kąpielisko a nie proponuje się pozyskania środków na boisko w obszarze rewitalizacji? Dlaczego proponuje się zrobienie Małej Szpitalnej za 800 tys złotych skoro nie ma póki co zgody mieszkańców na techniczne warunki dla realizacji inwestycji, która będzie kosztować ok 3 mln zł?

Co w mojej ocenie zafundowali nam radni przeciwni proponowanemu budżetowi:

  1. Brak możliwości rozstrzygnięcia przetargu na Klonową i Sadową, która wymaga przesunięcia ok. 1,5 mln złotych tak by nie zaprzepaścić poniesionych nakładów na projekt i wypłacone odszkodowania;
  2. Wstrzymaliśmy działania na rzecz przygotowania spółki Saniko do samodzielnego odbioru śmieci od naszych mieszkańców;
  3. Zagrożenia dla realizacji inwestycji przygotowywanych takich jak: Ceramiczna, Rolnicza, Siewierska, Krasickiego, Zamenhoffa, dobudowy oświetlenia na ul. Pohulańskiej, 1-go Maja, Krakowskiej i Rolnej, droga przy szkole nr 5  wobec zagrożeń dla wskaźników w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
  4. Wstrzymaliśmy ogłoszenie na przetarg na wyłonienie projektanta na remont wnętrza MDK, bo nie znamy jaką kwotą dysponuje MDK na ten cel wobec nieuchwalenia budżetu.

Nie wymieniam tu wszystkich perturbacji związanych z nieuchwaleniem budżetu.

W chwili obecnej trudno przewidzieć skutki pracy w ramach prowizorium budżetowego, skutki  braku możliwości rozstrzygnięcia przetargu przy zmieniających się cenach rynkowych,  skutki niemożności zatwierdzenia planu zamówień publicznych a tym bardziej pracy przy budżecie zaproponowanym przez RIO.

Szkoda, że w miejsce trudnego ale zrównoważonego budżetu i rozwoju miasta oraz systematycznej pracy zaproponowano blokadę i zastój.

Miasto powinno być również atrakcyjne dla ludzi młodych, którzy chcą korzystać z obiektów sportowych, Dotyku Jury, MOSiR czy z oferty kulturalnej MDK, nie czekając, aż w mieście powstaną wszystkie chodniki czy kanalizacje bo to plan na 20 kolejnych lat.