Samorząd jest wspólnotą mieszkańców. Idea samorządności zakłada współudział w decydowaniu o kluczowych sprawach Gminy. Stąd często w różnych aspektach funkcjonowania samorządu przewiduje się zasieganie opinii od mieszkanców. Wśród takich spraw jest niewątpliwie: współdecydowanie o planowaniu przestrzeni publicznej, poddawanie opiniowaniu wybranych uchwał, sieganie po pomysły i spojrzenie mieszkańców na kluczowe dla nich aspekty życia. Jak dalece takie opinie mogą sięgać? Co o tym mówią mieszkańcy?

Należy podkreślić, że prowadzenie konsultacji społecznych jest cennym źródłem informacji dla sprawujących władzę. Dlatego formy konsultowania mogą być różne: spotkania, ankiety, pytania na portalach internetowych.

Czasami dla wybranych zagadnień nie stosuje się konsultacji wprost, ale przewiduje się dostęp do informacji, tak by umożliwić wypowiedzenie swojej opinii przez mieszkańców w danej kwestii. Chodzi tu głównie o zamieszczanie informacji na Biuletynie Infromacji Publicznej oraz umożliwianie udzielania informacji na wnioski o udzielenie takiej informacji.

Nie oznacza to, że konsultacje społeczne mają wykluczyć Radę Gminy czy Wójta z ich roli.

Klasycznym przykładem jest to, że konsultacje społeczne często nie dają jednoznacznego wyniku lub też dotykają spraw, w których fachowe opinie biorą przewagę nad demokratyczną większością. Często tak się dzieje, że mieszkańcy są przekonani, że ilość zebranych podpisów przesądza o tym, co winnien zrobić Wójt ignorując inne ważne względy jak: przepisy czy względy bezpieczeństwa. W takich sytuacjach po to mieszkańcy wybierają Radnych i Wójta by sprawowali merytoryczną kontrolę i podejmowali decyzje w takich sprawach.

Podobnie, w sytuacji kiedy mieszkańcy w konkretnej sprawie wyrażają w ramach konsultacji swój pogląd, a kiedy Gmina podejmuje stosowne kroki zmieniają zdanie to po to jest Rada i Wójt, by kwestię rozstrzygnąć.

Konsultacje społeczne są niezwykle ważne. Częściej oznaczają one jednak opinie do planowanych decyzji, które należy uwzględniać. Nie oznacza to jednak, że przesądzają one o ostatecznym kształcie każdej decyzji.

Jaki masz na to pogląd?