Szanowni Mieszkańcy Naszego Miasta – Myszkowa.

Rok 2014 jest czwartym rokiem mojej kadencji na stanowisku Burmistrza Myszkowa. Wybierając mnie przed czterema laty do pełnienia tej odpowiedzialnej funkcji, jako wyborcy zaufaliście mi Państwo. Otrzymałem od Was kredyt zaufania, bo pierwszy raz w mojej karierze zawodowej przyszło mi sprawować taką funkcję. Zanim podjąłem decyzję o kandydowaniu w wyborach, dużo myślałem, co mógłbym naszemu miastu zaoferować. Podzieliłem swoją ofertę na trzy obszary, tj. Ekonomia Budżetu Miejskiego, Lepsza jakość życia oraz Kultura i wypoczynek. Te trzy obszary zawierają bowiem w sobie całą istotę funkcjonowania miasta oraz standardu życia jego mieszkańców. Szczegóły swoich planowanych działań zawarłem w ulotce wyborczej w 2010 roku. Ponieważ zostałem przez Państwa poproszony o rozliczenie się ze swoich obietnic przedwyborczych, czuję się moralnie zobowiązany do skonfrontowania mojego programu wyborczego sprzed czterech lat ze stanem obecnym i zdanie Mieszkańcom Myszkowa, jako moim wyborcom relacji z jego wykonania.

Serdecznie zachęcam do zapoznania się z cyklem artykułów temu poświęconych. Postaram się krótko omówić każdy punkt mojego programu wyborczego sprzed czterech lat i rozliczyć się przed Państwem z jego wykonania.

Na cykl złożą się artykuły, z których każdy dotyczył będzie jednego z wymienionych zadań. Dzisiaj zachęcam do zapoznania się z pierwszym z artykułów – Ekonomia budżetu miejskiego Dokończenie inwestycji już rozpoczętych.

 

Obejmując Urząd Burmistrza w 2010 roku zastałem rozpoczęte przez Burmistrza poprzedniej kadencji inwestycje, które należało dokończyć, by pieniądze podatników nie zostały zmarnowane. Niektóre z wymienionych zadań posiadały tylko projekty, niektóre zostały zrealizowane w całości w ramach mojej kadencji. Inwestycje dokańczane w ramach prowadzonych już prac zostały oznaczone.:

 1. Budowa drogi łączącej ul. Polnąz ul. Kochanowskiego wraz z kanalizacją deszczową oraz budową kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej – dokończona
 2. Przebudowa drogi w ul. Jedwabnej w Myszkowie wraz z kanalizacją deszczową- dokończona
 3. Budowa drogi w ul. Kolejowej wraz z budową kanalizacji sanitarnej.
 4. Przebudowa drogi w ul. Leśnej na odcinku od ul. Piłsudskiego do granicy ZSP nr 1 wraz z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej. – dokończona
 5. Przebudowa drogi w ul. 3 Maja wraz z budową wydzielonego oświetlenia ulicznego.
 6. Budowa przepustu drogowego w ciągu ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Folwarcznej do ul. Jesionowej – dokończona
 7. Budowa komory wód deszczowych w ul. Siewierskiej na wysokości posesji nr 86.
 8. Budowa drogi łączącej ul. Wyzwolenia z ul. Batalionów Chłopskich.
 9. Budowa kładki dla pieszych i rowerów nad rzeką Wartą w ciągu ul. Kościuszki.
 10. Budowa parkingów przy ul. Sucharskiego –II etap.
 11. Budowa drogi przy Przedszkolu nr 2 w Myszkowie.
 12. Termomodernizacja budynku ZSP nr 1 w Myszkowie.
 13. Termomodernizacja budynku ZSP nr 5 w Myszkowie.
 14. Budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu drogi powiatowej ul. 1 Maja na odcinku od ul. Jaworznickiej do ul. Szerokiej. – dokończona
 15. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenów przy ul. Siewierskiej do rowu melioracyjnego znajdującego się na końcu ul. Kwarcowej. – dokończona
 16. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Myszkowie”–III etap projektu –rejon ulic: Spółdzielcza, Kwiatkowskiego, Miedziana, Polna, Strażacka, Żelazna, Stalowa, Pożarowa, Wąska, Średnia, Górna, Kamienna, Piaskowa.
 17. Budowa wydzielonego oświetlenia ulicznego w ulicy łączącej ul. Polnąz ul. Kochanowskiego. – dokończona
 18. Budowa zespołu boisk sportowych na terenie Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Myszkowie przy ul. Leśnej, w ramach programu „Moje boisko –Orlik 2012”- dokończona
 19. Dostęp do Internetu myszkowskich jednostek oświatowych oraz rodzin zagrożonych wykluczeniem. – dokończona
 20. Budowa kanalizacji sanitarnej w Myszkowie w ulicach: Mrzygłodzka, Krótka, Jedwabna, Różana, Odlewnicza –zadanie realizowane w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno –ściekowej w Myszkowie”–I etap projektu. – dokończona
 21. Budowa kanalizacji sanitarnej w Myszkowie w ulicach: Korczaka, Lotnicza, Powstania Styczniowego, Wojska Polskiego, Lipowa, Dywizjonu 303, oraz budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Powstania Styczniowego, Korczaka, Lotnicza –zadanie realizowane w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno –ściekowej w Myszkowie”–II etap projektu.
 22. Budowa drogi w ul. 1 Maja –IV etap w Myszkowie wraz z budową kanalizacji deszczowej –zadanie zrealizowane w ramach projektu „Zagospodarowanie centrum Myszkowa”–I etap projektu.

 

Aby móc sprawnie kontynuować realizację tych inwestycji musiałem szczegółowo przeanalizować ich dotychczasowy przebieg. Analiza wykazała pewne błędy w ich realizacji, skutkiem czego nasunął się wniosek, że konieczna będzie optymalizacja sposobu zarządzania inwestycjami. Najważniejsze było “zdyscyplinowanie”wykonawców poprzez wykorzystywanie zapisów umów dotyczących kar umownych i rzetelne oraz skuteczne zbieranie dowodów usterek, gdy tylko pojawiały się ku temu konkretne przesłanki. Bezwzględne egzekwowanie zapisów umów wiązało się niestety z częstszymi postępowaniami sądowymi celem egzekucji kar umownych.

Powyższe, zastane sytuacje wymagały z mojej strony podjęcia decyzji zmierzających do wyeliminowania zaobserwowanych błędów natury organizacyjno-prawnej i wprowadzenia nowych standardów realizacji inwestycji miejskich. W tym celu utworzono nowy referat Zamówień Publicznych, zorganizowano dla jego pracowników stosowne szkolenia, co przełożyło się na podwyższenie jakości dokumentacji przetargowych. W dziale Inwestycji zatrudniłem na etat  inspektora posiadającego uprawnienia drogowe, co skutecznie poprawia kontrolę jakości bo nasz pracownik działa w interesie Gminy.

 

Obecnie większość rozpoczętych i zastanych przeze mnie inwestycji zostało w pełni zrealizowanych. W tej części nie wymieniam inwestycji wprowadzonych do budżetu i wykonanych bądź wykonywanych aktualnie. Zostaną one wymienione w pkt. dotyczącym środków pomocowych.