Od czasu zainstalowania przez naszą Gminę 8 czujników powietrza w Myszkowie trwa dyskusja dot. ekologii. Jest ona cenna i spodziewana a w tym krótkim artykule chciałbym naświetlić kilka uwag, które zawsze będę mógł rozwinąć dla zainteresowanych. Co dalej? I jak to jest z naszą troską o środowisko naturalne?

Wykonana  ekspertyza przez WIOŚ na potrzeby Gminy (zatwierdzona ostatnio przez Radę Miasta) wskazuje na szereg uwarunkowań dot. zagadnień dot. smogu. W tym miejscu zwrócę uwagę, że faktycznie badania ilustrują nasze miasto jako dotknięte w istotny sposób problemem, ale nie wskazują w rankingach na takie kwestie jak:

  • poziom dochodu na jednego mieszkańca w Gminie (bogatsze samorządy lepiej na ogół radzą sobie ze smogiem i wyższa jest świadomość ekologiczna społeczeństwa);
  • ukształtowanie terenu (to jeden z głównych powodów wysokich przekroczeń norm w Myszkowie);
  • udział zabudowy niskiej (domki jednorodzinne) i dostępność infrastruktury ciepłowniczej i gazowej.

Oprócz uwrażliwienia na kwestie ekologii w prowadzonej dyskusji przez naszych mieszkańców na uwagę (piszę o tym z nadzieją) zasługują najbliższe plany:

  • zwiększenie aktywności na rzecz przyłączania się gospodarstw domowych do sieci gazowej (aktywność mieszkańców, Gazowni, Radnych i Gminy – np. w kilku inwestycjach drogowych przygotowywanych przez Gminę Myszków prowadzimy uzgodnienia dot. przyłączeń do gazu);
  • rozpoczęcie prac nad programami OZE oferującymi dofinansowania do wymiany pieców, instalacji solarów czy fotowotaiki,
  • rosnące zainteresowanie zmianą sposobu palenia jako najprostszego i najtańszego sposobu ograniczania emisji.

Na zakończenie wrócę do pytania w tytule. Czy zagadnienia dotyczące tzw. smogu to jedyny problem? Otóż nie.

Zwracam w tym miejscu uwagę na właściwe gospodarowanie odpadami (każdy z nas płaci za śmieci, nie warto ich wyrzucać w lesie czy też używać jako paliwa).

Drugi obszar to odprowadzanie ścieków. Każdy z nas winien albo mieć szczelne szambo albo jeśli ma takie możliwości to przyłączyć się do kanalizacji. Na spotkaniach pokazujemy w podziale na obszary miasta gdzie występują naganne postawy. Oby nie okazało się że widzimy tylko ekologię w dyskusji o smogu a o ściekach czy odpadach już nie.